Październik 2014 - Gimnazjum medyczne Przymierza Rodzin: zdrowie bez leków PL

Archive for Październik, 2014

postheadericon Elektromiogram

Elektromiogram: 1 – zapis mięśnia dwugłowego ramienia, 2 – zapis mięśnia trójgłowego ramienia. Odcinek a – początek pracy (zgięcie przedramienia), odcinki b, c – narastające zmęczenie

Czytaj więcej »

postheadericon Co potrzebne jest do pracy mięśniowej?

Czynnikiem, który musi zuięc ograniczać zdolność do pracy mięśniowej, jest nie-dostateczne zaopatrzenie mózgu w glukozę. Kiedy stężenie we krwi i dopływ do mózgu glukozy zmniejsza się, kontynuowanie pracy staje się niemożliwe. Opisywano przypadki zaburzeń świadomości w wyniku upośledzenia czynności mózgu, spowodowanego hipoglikemią podczas długiego wysiłku fizycznego. Może być to przyczyną przerwania wysiłku, np. biegu wytrzymałościowego (na długi dystans), może być przyczyną bezsensownego zachowania – np. biegacz, który zawraca z drogi i resztkami sił podąża w kierunku przeciwnym do mety. Jest to zrozumiałe w świetle przedstawionych wyżej informacji o metabolizmie wysiłkowym.

Czytaj więcej »

postheadericon Wpływ treningu na układ krążenia

Najbardziej oczywisty jest wpływ treningu na układ krążenia. Jak była o tym mowa, u człowieka wytrenowanego obciążenie serca podczas różnych wysiłków fizycznych jest mniejsze niż u człowieka nie wytrenowanego. Mniejsze jest przyspieszenie czynności serca, mniej wzrastają ciśnienie tętnicze i zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen, zmniejsza się też ryzyko ostrego niedotlenienia mięśnia sercowego.

Czytaj więcej »

postheadericon Potencjały bioelektryczne

Po osiągnięciu synapsy nerwowo-mięśniowej pobudzenie przenoszone jest za pośrednictwem acetylocholiny na włókno mięśniowe. Następuje depolaryzacja komórki mięśniowej. Prąd czynnościowy rozprzestrzenia się teraz wzdłuż tej komórki. Związane ze zmianami elektrycznymi przemieszczenia jonowe (wapń) prowadzą do aktywacji skurczu włókna. Jeżeli dotyczy to wielu włókien kurczy się cały mięsień.

Czytaj więcej »

postheadericon Co może spowodować wysiłek statyczny?

Ponadto podczas wysiłków statycznych może dochodzić do „zmęczenia sprzężenia elektromechanicznego” w komórkach mięśniowych. Komórka jest nadal pobudzana przez docierające do niej impulsy nerwowe, jej błona komórkowa ulega pod wpływem pobudzenia depolaryzacji, ale stan czynny nie przenosi się z powierzchni komórki na jej aparat kurczliwy. Sprzężenie elektromechaniczne w komórce zostaje zablokowane. Taki stan, opisany przez badacza angielskiego profesora R.H.T. Edwardsa, może utrzymywać się przez pewien czas po zakończeniu wysiłku i może być współodpowiedzialny za występujące po nim osłabienie mięśniowe.

Czytaj więcej »

postheadericon Zapotrzebowanie na tlen

W miarę zwiększania intensywności pracy wzrasta zapotrzebowanie mięśni na tlen, a w ślad za nim zwiększa się czynność narządów współdziałających w pobieraniu i transporcie tlenu oraz pochłanianie tlenu przez organizm. Po osiągnięciu jednak przez obciążenie wysiłkowe (intensywność pracy) pewnej, różnej u różnych ludzi, wielkości osiągnięte zostaje maksimum nasilenia funkcji zaopatrzenia tlenowego. Człowiek może przez krótki okres – kilka minut – wykonywa- wysiłek o jeszcze większej intensywności, ale wykonuje go w warunkach narastającego deficytu tlenu i gromadzenia się kwasu mlekowego, co powoduje gwałtowne objawy zmęczenia zmuszające do przerwania pracy. Rozbieżność między zapotrzebowaniem mięśni na tlen podczas pracy a dostarczaną ilością tlenu do mięśni nazywana jest długiem tlenowym (ryc. IV.23). maksymalne pochłanianie tlenu (Vo2max.) moc wysiłku kgm/min.

Czytaj więcej »

postheadericon Wpływ spadku wydolności fizycznej na człowieka

Już sam fakt obniżania się wydolności fizycznej współczesnego człowieka, w skali całych populacji, powoduje równoległe pogarszanie się tolerancji warunków termicznych środowiska.

Czytaj więcej »

postheadericon Co znajdziemy w mitochondriach komórek mięśniowych?

Wyjaśniono wyżej, że podczas długotrwałego wysiłku energia do resyntezy adenozynotrójfosforanu (ATP) zyskiwana jest głównie z przemiany wolnych kwasów tłuszczowych w cyklu Krebsa i sprzężonym z nim łańcuchu oddechowym.

Czytaj więcej »

postheadericon Jak wygląda sytuacja u człowieka wytrenowanego?

Ujmując tę sprawę bardzo ogólnie można stwierdzić, że pod wpływem treningu wytrzymałościowego organizm przystosowuje się do wykorzystywania podczas wysiłku przede wszystkim tych materiałów energetycznych, których zasoby ustrojowe są ogromne – wolnych kwasów tłuszczowych. Rzecz ciekawa – odbywa się to dzięki bardziej precyzyjnej, dostosowanej do intensywności i czasu trwania wysiłku neuro-hormonalnej mobilizacji pozamięśniowych substratów energetycznych – wolnych kwasów tłuszczowych z tkanki tłuszczowej i glukozy z glikogenu wątrobowego. Wstępne wyniki badań wskazują też na zwiększenie wydajności glukoneogenezy w wątrobie.

Czytaj więcej »

postheadericon Wysiłek fizyczny i jego wpływ na organizm

Inaczej przedstawia się sytuacja w wątrobie. Od fosforylowanych pochodnych glukozy, powstających podczas rozpadu glikogenu wątrobowego, może w komórkach wątroby zostać odłączona reszta fosforanowa, ponieważ znajduje się w nich odpowiedni enzym katalizujący tę reakcję. W efekcie powstaje wolna glukoza, która może swobodnie dyfundować przez błony komórek wątrobowych do krwi. Rozniesiona przez krew po całym organizmie może być wychwytywana przez komórki różnych narządów, np. mięśni, układu nerwowego, tkanki tłuszczowej i in., gdzie włączana jest w pulę metaboliczną tych komórek. W komórkach, o których była tu mowa, glukoza może zostać wykorzystana jako sub- strat energetyczny, może służyć do budowy zapasów glikogenowych tych komórek, może zostać przekształcona na cząsteczki tłuszczów i zmagazynowana w takiej postaci (np. w tkance tłuszczowej) itd. O losach glukozy wychwyconej przez komórki różnych narządów z krwi decyduje aktualny stan czynnościowy tych komórek, częściowo zależny od wpływu wywieranego na nie przez różne hormony.

Czytaj więcej »

postheadericon Co mówi teoria glukostatyczna?

Istnieją trzy, zresztą nie wykluczające się nawzajem, koncepcje aktywacji ośrodka głodu i sytości. Najlepiej dotychczas uzasadniona doświadczalnie jest teoria głukostatyczna. Uzupełniają ją teorie: lipostatyczna i termostatyczna, a ostatnio też purynostatyczna.

Czytaj więcej »

postheadericon Wzrost zdolności mięśni

Trening powoduje zmiany liczby, rozmiarów i struktury mitochondriów w komórkach mięśniowych. Zwiększa się liczba mitochondriów i zwiększają się ich rozmiary, a ponadto zwiększa się w poszczególnych mitochondriach liczba grzebieni, na których odbywają się procesy utleniania.

Czytaj więcej »

postheadericon Jakie jest źródło energii do odbudowy cząsteczek ATP?

Źródłem energii do odbudowy cząsteczek ATP, wykorzystywanym zwłaszcza podczas wysiłków o dużej intensywności (ale również i na początku każdej pracy mięśniowej), jest też rozpad fosfo- kreatyny. Rozpad tego związku aktywowany jest przez zmniejszenie w komórkach mięśniowych stosunku stężenia ATP do ADP. Zmiana taka naturalnie zachodzi wówczas, gdy komórka zostaje pobudzona, rozpada się ATP i powstają nowe cząsteczki ADP.

Czytaj więcej »

postheadericon Wiek człowieka a zmiana częstości skurczów serca

IV. 25. Zmniejszanie się maksymalnej częstości skurczów serca (HR max.) z wiekiem człowieka. U różnych ludzi w tym samym wieku maksymalna częstość skurczów serca jest podobna

Czytaj więcej »

postheadericon Schemat cząsteczki glikogenu

Glikoliza aż do etapu kwasu pirogronowego przebiega w cytoplazmie komórkowej. Kwas pirogronowy przenika do mitochondriów, gdzie zachodzą przemiany cyklu Krebsa i łańcucha oddechowego.

Czytaj więcej »