Gimnazjum medyczne Przymierza Rodzin: zdrowie bez leków PL

postheadericon Lecytyna

Inny z kolei związek, lecytyna, jest źródłem choliny, z której w mózgu powstaje acetylocholina, przekaźnik pobudzenia w innych sieciach i obwodach neuronowych. Tyrozyna donoszona do mózgu przez krew stanowi produkt wyjściowy do syntezy amin katecholowych innej kategorii chemicznych przenośników pobudzenia.

Czytaj więcej »

postheadericon Kontrola czynności ruchowych

W realizacji nawet najprostszych ruchów zaangażowany jest zawsze cały układ ruchowy, poczynając od komórek ośrodkowego układu nerwowego, w których zostaje on „zainicjowany”, poprzez ruchowe włókna nerwowe doprowadzające pobudzenie do mięśni, synapsy nerwowo-mięśniowe, przez które stan czynny jest transmitowany na komórki mięśniowe, kończąc na samych komórkach mięśni (ryc. IV.34).

Czytaj więcej »

postheadericon Elektromiograficzny obraz zmęczenia

Sekwencja zdarzeń prowadzących do pobudzenia włókien mięśniowych i wyzwolenia ich skurczu, jak już wspomniano, jest następująca.

Czytaj więcej »

postheadericon Lipidy tkanki tłuszczowej

Lipidy tkanki tłuszczowej mobilizowane są np. pod wpływem pobudzenia tej części układu współczulnego, która unerwia tę tkankę (pośredniczy tu noradrenalina), i pod wpływem docierającej do niej z krwią z rdzenia nadnerczy adrenaliny. Oba te hormony – adrenalina i noradrenalina wywierają w organizmie wiele jeszcze innych ,,ubocznych” wpływów, niekorzystnych z punktu widzenia zdolności wysiłkowej. Takim efektem jest np. „marnotrawiący” tlen wpływ adrenaliny na serce (rozprzężenie fosforylacji i utleniania), wpływ naczynio- skurczowy noradrenaliny w skórze i trzewnym obszarze naczyniowym, gdy jej stężenie we krwi wzrasta bardzo znacznie itp.

Czytaj więcej »

postheadericon Co gdy zakłócona zostaje stałość bezpośredniego otoczenia?

Wtedy, gdy zakłócona zostaje stałość bezpośredniego otoczenia komórek środowiska zewnątrzkomórkowego – może szczególnie wyraźnie ujawnić się działanie mechanizmów stabilizujących środowisko wewnątrzkomórkowe. Wiadomo dzisiaj, że pojedyncze komórki, a nawet organelle komórkowe mają własne układy regulacyjne (częściowo związane z funkcją błon komórkowych i wewnątrzkomórkowych), które umożliwiają im zachowanie pewnej niezależności od fluktuacji otaczającego je środowiska. Niektórzy badacze (np. E.D. Robin 1977), zafascynowani funkcjonowaniem autoregulacji na poziomie subkomór- kowym i jej współdziałaniem w zachowaniu integralności komórek w różnych warunkach, proponują odnoszenie pojęcia „środowiska wewnętrznego” Claude’a Bernarda do wnętrza komórki zamkniętego błonami komórkowymi .

Czytaj więcej »

postheadericon Mięśnie

Wspomniano wyżej, że podłożem czynnego stosunku organizmu człowieka do świata otaczającego jest układ ruchowy. Podstawowym składnikiem tego układu są mięśnie.

Czytaj więcej »

postheadericon Błąd w rozumowaniu wysiłku

W stosunku do uwag zawartych w poprzedniej części rozdziału można wysunąć zasadnicze pytanie: na co w ogóle potrzebna jest wysoka sprawność mechanizmów adaptacji wysiłkowej człowiekowi współczesnemu, który ani w pracy zawodowej, ani w życiu pozazawodowym nie musi wykonywać ciężkich wysiłków fizycznych? Owszem, są to rzeczy zapewne interesujące i bardzo ważne dla ludzi uprawiających wyczynowo sport, ale jakie jest uzasadnienie zainteresowania nimi mas ludzi prowadzących siedzący tryb życia?

Czytaj więcej »

postheadericon Biologia człowieka a jego życie codzienne

Zrozumienie „biologii człowieka w życiu codziennym” obejmuje więc zarówno obraz reakcji człowieka na wpływy naturalnego środowiska, jak i na wpływy środowiska sztucznego, wytworzonego przez niego samego oraz wpływy związane z jego życiem jako jednostki społecznej. Obejmuje ponadto – a może przede wszystkim – zrozumienie granic przystosowania do wszystkich wspomnianych elementów otoczenia, składających się na świat, w którym człowiek żyje, świat ulegający ciągłej zmianie, różniący się na pozór w różnych rejonach geograficznych, ale w istocie rzeczy obciążający te same mechanizmy funkcjonowania ustroju. Wiedza o „biologii człowieka w życiu codziennym” jest podstawą, na której każdy powinien kształtować styl własnego życia z uwzględnieniem granic adaptacji fizjologicznej, możliwości i sposobów ich poszerzenia oraz ze świadomością ich determinacji genetycznej. Bez tej wiedzy różne przedsięwzięcia „ochrony środowiska”, przedsięwzięcia związane z organizacją życia wielkich skupisk ludzi mogą zawisnąć w próżni. Mając służyć dobru człowieka, nie zawsze odpowiadają jego elementarnym potrzebom biologicznym.

Czytaj więcej »

postheadericon Czynniki przyspieszające rozwój zmęczenia

Wiele czynników środowiska pracy może wpływać na rozwój zmęczenia mody-fikując działanie różnych mechanizmów fizjologicznej adaptacji wysiłkowej. Wpływ ten może dotyczyć zarówno biochemicznych i fizjologicznych procesów adaptacyjnych, jak i sfery subiektywnej oceny ciężkości pracy i zmęczenia.

Czytaj więcej »

postheadericon Poznanie czynności organizmu

Mimo coraz większej pewności specjalistów co do tego, że zmiana stylu życia na „siedzący, przekarmiony i pobudzony” sprzyja rozwojowi tzw. chorób cywilizacyjnych, które wysunęły się na czoło listy zapadalności chorobowej i na czoło listy przyczyn zgonów, zrozumienie wagi tych czynników dla zachowania zdrowia społeczeństwa jest nadal niedostateczne. Niedostateczne jest też zrozumienie roli, jaką proste modyfikacje sposobu życia mogą odgrywać w profilaktyce tych chorób. Nie należy tu naturalnie mylić dwu pojęć – przyczyny i czynnika usposobiającego, zwiększającego prawdopodobieństwo, że przyczyna przyniesie odpowiadający jej potencjalnie skutek. Pisząc o czynnikach związanych ze współczesnym stylem życia mamy na myśli jego działanie usposobia- jące do rozwoju wymienionych chorób. Bezpośrednie ich przyczyny są złożone.

Czytaj więcej »

postheadericon Profilaktyka otyłości

Naturalnie profilaktyka otyłości nie polega na jednorazowym wydatkowaniu ogromnych ilości energii podczas ciężkiej pracy. Otyłość nie pojawia się błyska- wicznie: mały nawet, w przeliczeniu na dobę, wzrost ilości wydatkowanej energii, jeżeli powtarza się systematycznie, codziennie w ciągu całego roku składa się na „nie odłożone” lub „stracone” kilogramy ciężaru ciała.

Czytaj więcej »

postheadericon Serotonina

Serotonina wytwarzana jest w mózgu z aminokwasu tryptofanu, dostarczanego tam przez krew. Tryptofan powstaje z białek przyjmowanych w składzie pokarmu. Sprawa nie polega jednak po prostu na dostarczeniu w diecie odpowiedniego białka, z którego po strawieniu go uwolnione zostaną cząsteczki tryptofanu. Aminokwas ten konkuruje we krwi z dwoma innymi aminokwasami o wspólny przenośnik, „transporter”, w połączeniu z którym przenosi go krew. Ilość tryptofanu docierającego do mózgu zwiększa się tylko wówczas, kiedy w białku (i krwi) wzrasta względna zawartość tego aminokwasu w stosunku do zawartości obu pozostałych konkurentów do tego samego przenośnika.

Czytaj więcej »

postheadericon Przyczyna zmniejszania się objętości wyrzutowej serca

Przyczyną zmniejszania się objętości wyrzutowej serca podczas długotrwałej pracy jest gromadzenie się krwi w naczyniach nóg oraz przesiąkanie osocza krwi przez ściany naczyń, z wytwarzaniem obrzęków. Zmniejsza się dopływ krwi do serca, a to powoduje redukcję jego objętości wyrzutowej. Czasem nie wyobrażamy sobie, jak dużo płynu (osocza i pełnej krwi) może nagromadzić się w nogach w ciągu dnia pracy. Przy okazji innych badań prowadzonych przez współpracowników Zakładu autora stwierdzono niejednokrotnie zwiększenie objętości krwi podudzi o 800-1200 ml, tzn. o 20-30% całej objętości osocza krwi. U ludzi z żylakami kończyn dolnych zastój w nich krwi po kilku godzinach pracy był jeszcze większy.

Czytaj więcej »

postheadericon Sprawność zaopatrzenia organizmu w tlen

Pewnym kompromisowym i doraźnym rozwiązaniem sprawy jest ograniczenie się przy dyskutowaniu tego zagadnienia do takiego „syntetycznego” wykładnika zdolności adaptacyjnych organizmu, jakim jest np. maksymalne pochłanianie tlenu, tzn. sprawność zaopatrzenia tkanek w tlen i zdolności wykorzystania przez tkanki dostarczonego im tlenu. Znaczenie tej wielkości (stanowi miarę wydolności fizycznej) omówiono wcześniej (str. 78). Można też wziąć pod uwagę ogólny ciężar ciała lub/i tzw. beztłuszczowej masy ciała (LMB lean body mass). Aktywność ruchowa powinna ułatwiać człowiekowi rozwój masy tkankowej beztłuszczowej i redukcję tkanki tłuszczowej (lub prewencję zwiększania się jej masy).

Czytaj więcej »

postheadericon Rodzaje włókien nerwowych

Drugi rodzaj włókien nerwowych wchodzących w skład nerwów łączących mięśnie z ośrodkowym układem nerwowym to wypustki dośrodkowe (d e n d r y t y) komórek nerwowych, leżących po grzbietowej stronie rdzenia kręgowego w tzw. zwojach międzykręgowych umiejscowionych między wyrostkami kręgów kręgosłupa (ryc. IV. 12). Wspomniane wypustki przenoszą impulsy nerwowe, generowane w ich zakończeniach w mięśniach, w kierunku ośrodkowego układu nerwowego. Impulsy te mają wartość informacji o stanie mięśnia i przebiegu jego skurczu. Na podstawie tych informacji oraz informacji (impulsów) wzrokowych, słuchowych, dotykowych i in. ośrodkowy układ nerwowy kontroluje przebieg ruchu, modulując częstotliwość impulsów wysyłanych do kurczących się mięśni (od skurczu których zależy wykonanie ruchu), do mięśni synergistycznych i antagonistycznych oraz modulując liczbę pobudza-nych włókien mięśniowych i stopień synchronizacji ich pobudzenia. impulsy ruchowe z kory mózgowej wyższe części układu nerwowego

Czytaj więcej »